Terms and conditions

Preambule

Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami vzniklé na základně kupní smlouvy uzavřené (dále jen „Kupní smlouva“) mezi Fotbalovým klubem Jablonec, a.s. (dále jen „Prodávající“) a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu provozovaného Prodávajícím na adrese https://fanshop.fkjablonec.cz/. Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího při nákupu fanouškovských předmětů, textilního zboží, suvenýrů a dalšího zboží ze sortimentu Prodávajícího.

I. Kontaktní informace Prodávajícího

Provozovatel:

Fotbalový Klub Jablonec, a.s.
U Stadionu 4904/5
466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 250 23 144
DIČ: CZ250 23 144
(dále též jen „Prodávající")

Místo osobního odběru:

Infocentrum - stadion Střelnice

Otevírací doba na infocentra pro osobní odběr:

PO - PÁ 7.00 - 11.00, 11.30 - 15.00

II. Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky pro dodávku zboží s tím, že tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Objednávat lze jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na webových stránkách Prodávajícího, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji orientačními a vycházejícími z údajů výrobců. 
 2. Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je pak uzavřena okamžikem potvrzení objednávky Kupujícího ze strany Prodávajícího. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky Prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si Prodávající vyhrazuje právo požadovat potvrzení objednávky ze strany Kupujícího nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy Kupujícím, a to před odeslání/předáním zboží Kupujícímu.
 4. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má Prodávající právo objednávku po dohodě s Kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si Prodávající vyhrazuje i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.
 5. Veškeré náklady, které vzniknou Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
 6. Vlastnické právo k objednanému a dodanému zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho převzetí ze strany Kupujícího za podmínky řádného uhrazení kupní ceny. Ve smyslu ustanovení § 2132 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na věci však na Kupujícího přechází již jejím převzetím. Vlastnické právo tak nepřejde na Kupujícího před zaplacením kupní ceny.

III. Platební metody a doprava

Dopravu a doručení zboží Kupující zvolí v objednávce zboží, ceny a způsoby doručení se řídí dle aktuálního ceníku platného v okamžiku odeslání objednávky Prodávajícímu dostupného zde. Prodávající si vyhrazuje právo u jednotlivého typu zboží závazně určit způsob jeho doručení.

1. Osobní odběr - platba na místě při převzetí zboží

Místo osobního odběru: Infocentrum - stadion Střelnice.

Otevírací doba pro osobní odběr:

PO - PÁ 7.00 - 11.00, 11.30 - 15.00

2. Osobní odběr - platba převodem

Zboží je vydáno poté, co byla částka kupní ceny připsána na účet Prodávajícího.

ÚDAJE K PROVEDENÍ PLATBY:

KB a.s., Jehlářská 11, Jablonec nad Nisou

Číslo účtu: 131 204 0217/0100

Platbu je možné povést pouze v Kč (i ze zahraničních účtů). V případě platby ze zahraničního účtu (např. i účtu s cizí měnou) použijte ty údaje:

IBAN: CZ3201000000001312040217

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Zboží Vám rezervujeme po dobu 5 pracovních dní. Přejete-li si dobu prodloužit, kontaktujte nás. V případě nevyzvednutí zboží bude Vaše objednávka po uplynutí rezervační doby zrušena.

Místo osobního odběru: sekretariát klubu - stadion Střelnice, tribuna východ, vstup od atletického areálu.

Otevírací doba na sekretariátu pro osobní odběr: PO - ČT 7.00 - 11.00, 12.00 - 15.00, PÁ 7.00 - 11.00

3. Osobní odběr - platba kartou online

Zboží je vydáno poté, co byla částka kupní ceny připsána na účet Prodávajícího prostřednictvím internetové platební brány GP webpay.

4. Česká pošta - Dobírka

Zboží je zasláno Českou poštou na adresu Kupujícího, který zboží uhradí při převzetí zboží. Nepřevezme-li Kupující objednané zboží, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění.

5. Česká pošta - Platba převodem

Zboží je zasláno Českou poštou na adresu Kupujícího poté, co byla částka kupní ceny připsána na účet Prodávajícího. Nepřevezme-li Kupující objednané zboží, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění.

ÚDAJE K PROVEDENÍ PLATBY:

KB a.s., Jehlářská 11, Jablonec n. N.

Číslo účtu: 131 204 0217/0100 

6. Česká pošta - platba kartou online

Zboží je zasláno Českou poštou na adresu Kupujícího poté, co byla částka kupní ceny připsána na účet Prodávajícího prostřednictvím internetové platební brány GP webpay.

 

7. Zásilkovna - Dobírka

Zboží je zasláno prostřednictvím služby Zásilkovna na Kupujícím vybranou pobočku. Kupující zboží uhradí při převzetí zboží. Nepřevezme-li Kupující objednané zboží, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění.

8. Zásilkovna - Platba převodem

Zboží je zasláno prostřednictvím služby Zásilkovna na Kupujícím vybranou pobočku poté, co byla částka kupní ceny připsána na účet Prodávajícího.

ÚDAJE K PROVEDENÍ PLATBY:

KB a.s., Jehlářská 11, Jablonec n. N.

Číslo účtu: 131 204 0217/0100

9. Zásilkovna - platba kartou online

Zboží je zasláno prostřednictvím služby Zásilkovna na Kupujícím vybranou pobočku poté, co byla částka kupní ceny připsána na účet Prodávajícího prostřednictvím internetové platební brány GP webpay.

10. Dodací lhůta a expedice

Objednávky Prodávající expeduje obvykle do 2 pracovních dnů, v případech doobjednávání potisku může expedice zboží trvat až 10 pracovních dní. V případě osobního vyzvednutí zboží bude Kupující k tomuto vyzván e-mailem, jakmile bude příslušná objednávka připravena.

11. Kupní cena

Kupní cena zboží se řídí platným ceníkem Prodávajícího a cenami uvedenými u jednotlivého zboží v internetovém obchodě. Není-li u zboží vyznačeno jinak, jsou veškeré ceny zboží uvedeny s DPH.

IV. Vadné plnění, a reklamace

 1. Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platnými právními předpisy.
 2. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je Kupující povinen neprodleně oznámit Prodávajícímu. Za vady způsobené přepravcem Prodávající neručí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u dodaného zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Odpovědnost se vztahuje pouze na výrobní vady.
 3. V souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal:
  1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jím prováděné,
  2. se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 5. Záruka se nevztahuje na:
  1. vady vzniklé běžným používáním výrobku
  2. vady vzniklé nesprávným použitím výrobku
  3. vady vzniklé nesprávným skladováním výrobku
 6. Postup při reklamaci:
  1. o reklamaci Kupující informuje Prodávajícího telefonicky, písemně či osobně. Místem pro uplatnění reklamace je sekretariát klubu Fotbalový Klub Jablonec, a.s., U Stadionu 4904/5, 466 01 Jablonec nad Nisou,
  2. Kupující zboží zašle jako doporučený balík či donese osobně na adresu Prodávajícího,
  3. Kupující uvede důvod reklamace, svou adresu a doklad o nabytí reklamovaného zboží v obchodě Prodávajícího.
 7. Reklamaci Prodávající vyřídí co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží. V případě delších reklamací jako např. notebooky, bude Prodávající Kupujícího neprodleně informovat o stavu reklamace.
 8. V souladu s ustanovením § 2106 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  2. na odstranění vady opravou věci,
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  4. odstoupit od smlouvy.
 9. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva podle § 2107 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 10. V souladu s ustanovením § 2107 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

V. Zrušení objednávky, výměna zboží

 1. Na přání Kupujícího Prodávající vymění nepoškozené, nepoužité a originálně zabalené zboží za jiné zboží ve stejné či vyšší hodnotě s doplatkem rozdílu cen. Zboží stačí donést osobně do prodejny fanshopu, případně zaslat doporučeně na adresu Prodávajícího společně s dokladem o nabytí zboží jedním z našich prodejních kanálů (prodejna, pojízdná prodejna, e-shop). Náklady spojené s výměnou nese v plné výši Kupující.
 2. Zrušení objednávky může Kupující provést telefonicky, případně e-mailem do momentu expedice zboží. V případě objednané úpravy zboží (potisk textilu apod.) je nutné provést zrušení telefonicky, a to neprodleně.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující, který je v postavení spotřebitele (fyzická osoba), má právo dle ust. § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží.
 2. Odstoupení je povinen Kupující učinit písemně a písemné odstoupení spolu se zbožím doručit na svůj náklad zpět Prodávajícímu do jeho sídla. Pro posouzení dodržení 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy je rozhodující okamžik odeslání odstoupení Prodávajícímu. Pro účinné odstoupení musí být zboží vráceno nepoškozené, zabalené v původním obalu, neopotřebené a bez jakýchkoliv známek užívání. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 3. Bude-li odstoupení od smlouvy učiněno v souladu s výše uvedenými podmínkami, vrátí Prodávající Kupujícímu zaplacenou kupní cenu včetně nákladů na dodání na jeho účet nebo způsobem dohodnutým s Kupujícím ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a vrácení zboží. Avšak odstoupí-li Kupující (spotřebitel) od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu (spotřebiteli) dříve, než mu Kupující (spotřebitel) zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 4. V souladu s ust. § 1837 písm. d), e), g) a h) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemá Kupující (spotřebitel) právo odstoupit od smlouvy a vrátit zboží, jedná-li se
  • o dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího (spotřebitele) nebo pro jeho osobu,
  • o dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o dodávku zboží v uzavřeném obalu, které Kupující (spotřebitel) z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • o dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 5. Prodávající má právo odstoupit od již uzavřené smlouvy v případě, že se plnění stane nemožným a dále v případě, že Kupující nepřevezme či odmítne převzít objednané zboží.

VII. Ochrana osobních údajů

Kupující odesláním objednávky uděluje v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), Prodávajícímu souhlas se zpracováním všech jemu poskytnutých osobních údajů. Dále tím poskytuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely Prodávajícího, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách. Souhlas se vztahuje na zpracování pro účely marketingu. V ostatních případech je zpracování prováděno na jiných právních základech, zejména za účelem plnění smlouvy a na základě oprávněného zájmu Prodávajícího.

Kupující může kdykoliv bezplatně Prodávajícímu sdělit, že si nepřeje dostávat další obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s přijetím obchodního sdělení.

Kupující má právo být bezplatně informován ohledně údajů evidovaných Prodávajícím, dále má právo tyto údaje bezplatně měnit, omezit, případně vyslovit nesouhlas s jejich dalším zpracováváním. Souhlas může být opakovaně obnoven. Kupující má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným Prodávajícímu, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Kupující odesláním objednávky dále potvrzuje, že byl Prodávajícím informován o svých právech plynoucích ze zpracování osobních údajů, zejména o právu na přístup k osobním údajům, právu na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů. Kupující se může se svou stížností, námitkou nebo žádostí o informace ohledně zpracování osobních údajů obrátit na Prodávajícího (viz kontaktní údaje uvedené výše). Kromě toho se Kupující může s podnětem nebo stížností obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7..

V případě registrace vlastního účtu Kupujícího na internetových stránkách Prodávajícího platí výše uvedené obdobně.

Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Fotbalový Klub Jablonec je registrován ke zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem reg. č. 00052416.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré smluvní vztahy vzniklé při nákupu v e-shopu se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a těmito obchodními podmínkami.
 2. Ke změně či doplnění kupní smlouvy a obchodních podmínek může dojít pouze písemnou dohodou smluvních stran. Ústní změna či doplnění této kupní smlouvy a obchodních podmínek je vyloučena.
 3. Pro doručování písemností Kupujícímu slouží adresa uvedená Kupujícím v objednávkovém formuláři s tím, že v případě pochybností se písemnost považuje za doručenou třetím dnem po podání k poštovní přepravě. V případě změny kontaktních údajů na straně Kupujícího je Kupující povinen oznámit změnu Prodávajícímu bezodkladně. Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost za změnu kontaktních údajů Kupujícího.
 4. V případě neplatnosti jednoho z bodů kupní smlouvy nebo obchodních podmínek jsou ostatní ujednání nadále platná. Tato smlouva včetně obchodních podmínek obsahuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a neexistují žádná jiná ujednání, ústní či písemná, která by dále upravovala předmět této smlouvy. Pokud by takováto ujednání existovala, jsou tímto zrušena a nahrazena beze zbytku touto smlouvou a obchodními podmínkami.
 5. Prodávající má potřebná oprávnění na základě živnostenského zákona, přičemž kontrolu v této oblasti vykonává v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dohled nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, provádí ve vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce. Dozor spojený s ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, bude uložena u Prodávajícího a na požádání bude k obsahu smlouvy umožněn přístup Kupujícímu.
 7. Kupující odesláním objednávkového formuláře potvrzuje, že se seznámili s obsahem obchodních podmínek a souhlasí s nimi a uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů.
 8. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11.2022.